Alois Eliáš

Z Pražský pantheon
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

29.9.1890 Praha

19.6.1942 Praha

Popraven Němci na střelnici v Kobylisích,

urna s popelem byla uložena v domě 1447 v Fetrovské ul.

PD s bystou,B.Kafka 1947

Makarenkova 435/51


Český generál,legionář,ministerský předseda protektorátní vlády od dubna 1939.Pracoval v protifašistickém odboji.Odsouzen k smrti a popraven po atentátu na říšského protektora Heydricha.


"Nevezmu-li to,dostanou se tam lumpové,vezmu-li to, oprátka mne nemine". Eliáš před svým jmenováním předsedou protektorátní vlády


Kolem 28.června 1914,kdy Srbové oplatili Rakousku anexi své země atentátem na následníka trůnu Ferdinanda d´Éste,mu v aule pražského vyso- kého učení technického předávali inženýrský diplom.Nestačil si odpoči- nout,volně vydýchnout a císař Franz Josef I. vydal 29.července manifest "Mým národům" a za dva dni vyhlásil všeobecnou mobilizaci.Eliáš vyrazil s prvním ešalonem do války se Srbskem.Týž rok se v Evropě mezi vládci ro- zehraly válečné šachy,kdo s kým a proti komu.Za pár měsíců už hřměla Evro- pou děla 36.států,jejichž generalita navlékla sotva odrostému mládí,aby čestně padlo za císaře pána a jeho rodinu.

Roštěkaly se povely,zbraně,hořely domy,pole a crčela mladá krev,jež neokusila slasti dslasti života.Nevrátilo za čtyři roky na 10 milionů pad- lých,vrátilo se na 20 milionů mrzáků a zázemí umíralo hlady.

Eliáš čekal jen na okamžik,když přeběhne k Rusům.Dne 20.srpna 1914 se v USA sešel "Čecho-americký výbor pro podporu českého národa" a v týž den Rusko svolilo Čechům ustavit na svém území "Českou družinu",jež pod ruským velením bojovalo v Haliči.Eliáš po přeběhnutí v Haliči k Rusům do zajetí čekali všiíchni dlouho,než se zformovaly ze zajatců na Rusi od- díly českých vojsk.Od 13.ledna 1916 začal na Rusi působit "Československý střelecký pluk č.l" a začaly se formovat vojska.A pak ještě trvalo dlou- ho,než se na Rusi zformovaly české legie,jež po četných bitvách na stra- ně ruských "socialistů" (eserů) se utkávaly s Rudou armádou.

Eliáš absolvoval velitelský kurs,pak jej odveleli do Francie,kde pro- šel vojenským školením i anabazí bitev a z první světové války přijel domů v roce 1919 v hodnosti kapitána a zůstal v armádě ČSR natrvalo.

Ministr zahraničí dr.E.Beneš si jej vřadil do svého diplomatického týmu k jednání o Vesaillské mírové smlouvě,jež byla podepsána 18.6.1919. Podle 14.Wilsonových tézí volili národy Rakousko-Uherska,jemuž se říkalo "žalář národů" samostatnost a v Evropě vzniklo několik nových států.Jenže vytyčit hraniční čáry mezi novými státy to neproběhlo bez konfliktů a armá- da nové ČSR musila realizovat hraniční dohody i vojensky s Poláky na Těšín- ska a Hlučínska,se Maďary na Slovensku,ba i na Zakarpatské Ukrajině.

Eliášovi v roce 1920 táhlo k třicítce a mohlo se říci,že byl nejen výtečným vojákem,ale i diplomatem.V letech 1919-1921 sloužil v Čáslavi ja- ko velitel 21.pěšího pluku a pak jej poslali na dvouletou válečnou školu do Paříži a v třiatřicíti jej vřadili do velitelských funkcí.V roce 1928 se už s ním počítalo v mobilizačním oddělení hlavního štábu čs.armády.Jen- že život v mladém státě byl plný afér a bojů s ambiciozními generály.Nej- větší aféra vybuchla s legionářským generále Gajdou,který v roce 1926 za- ložil Národní obec fašistickou a napadal Masaryka i Beneše způsobem odpoví- dajícím politice své strany.I spisovatel Antal Stašek musel vystoupit na obranu Masaryka a Eliáš měl ve vojenských kruzích rovněž nemalé starosti.

Byl vysokým důstojníkem,zkušeným diplomatem,povahově rozvážný,vzdě- lanýa a energický.Obsadil křeslo druhého zástupce náčelníka hlavního štábu už v roce 1931.Pak jej jmenovali velitelem pěší brigády v Litoměřicích, kde se už zjitřovaly nacionální třenice Čechů se sudetskými Němci,dozníval hlad z následků světové hospodářské krize,po němž se slibem práce,proti- židovskou propagandou a vizí nordické vůdčí rasy ve světě vyšplhal k moci Hitler.

Eliáš už poznal v Litoměřicích ozvěny Hitlerovy propagandy,když byl vcelitelem do roku 1933 velitelem.Zanedlouho Henleinova sudetská naciona- listická strana získala ve volbách 1935 přes 90% hlasů.Byl to on,kdo na- hlédl do blízké bucousnoti a přišel s návrhem zbudovat v Sudetech pevnost- ní obranný val.Když byů dva roky jako divizní generál V.armádního sboru v Trenčíně,jednal s vojenskou delegací SSSR.Ukázalo,že sovětské a česko- slovenské zkušenosti s Německem jsou shodné a Eliášův návrh na pevnostní val je prozíravý.

A pak už šla Hitlerova expanze podle přesného programu.Ve Španělsku zardousili s fašistou Mussolinnim demokratickou vládu ve Španělsku nasto- lením diktatury gen.Franca.Pak následovaly události podle Hitlerova pro- gramu: 11.-12.3.1938 Německo provedlo "anšlus" (násilné připojení) Rakou- ska k Německu,jenže většina Rakušanů jej vítala.A 29.září 1938 Mussolini, Hitler,francouzský Daladiér a Angličan Chamberlain podepsalI bez účasti ČSR v Mnichově dohodu o Hitlerově "anšlusu" československých Sudet a nako- nec celého území.Jenže Hitler už 5.března 1938 podepsal tajný plán "Fal Grun",čili přepadení Československa.

Eliáš tušil věcně a správně.Volal Republiku do zbraně.Po Mnichovu jej převeleli do Prahy a jmenovali do vedoucí funkce na ministerstvu obra- ny ve vládě generála Syrového a po půl roce vzrušených dní,kdy se chysta- lo rozbití ČSR,se Eliáš stal v nové Beranově vládě ministrem dopravy a v Radě obrany republiky.Za hranicemi už stála německá vojska a Eliáš varo- val Berana,aby alespoň nepřipustil odtržení Slovenska.Němci obsadili Repu- bliku 15.března 1939,27.dubna 1939 jmenovali prezidentem JUDr.Háchu a mini- sterským předsedou okleštěné a okupované země se stal generál Eliáš.Jeho přítel gen.Rytíř vzpomínal na Eliášova slova:"Nevezmu-li to,dostanou se tam lumpové,vezmu-li to,oprátka mne nemine." Od samého začátku spolupraco- val s prezidentem Benešem v Anglii a pracoval v radě starších ilegální organizace "Obrana národa".Přitom hrál loyálnost k německé moci.Vyjednával s vedením většiny skupin hnutí odporu,ale musel být s legálním Národním souručenstvím.


Němci Eliáše sledovali od podzimu 1939 a v dubnu 1940 se dostali k jeho spojení s Londýnem.Na podzim 1941 jej zatkli.U výslechů co nemohl zapřít,bral na sebe.V motáku domů prosil ženu za odpuštění a dodal : "Zvítězíme!"