Antonín Benjamin Svojsík

Z Pražský pantheon
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

3.9.1876 Dvůr Králové nad Labem 17.9.1938 Praha Pohřben

PD,1996 Sladkovského náměstíZakladatel českého skautingu.První skautský tábor byl v roce 1912 pod Lipnicí.Ustavující schůze "Junáka - český skaut" byla v Praze 15.6.1914.Z publikací: "Český skaut", "Základy junáctví".


 "Skautovi je slovo svaté.Skaut je loyální.Skaut pomáhá bliž-

nímu.Je přítelem člověka dobré vůle a bratrem skauta.Je ochotný a úslužný.Je přítelem zvířat.Je poslušný.Je vlídný a usměvavý.Je hospodárný a šetrný.Je čistý v myšlení,slovech a skutcích."

                    Junácké zákony


   Abeceda junáckých zákonů se rodily po otcově smrti v rodině Svojsí-

ků a to tím,protože tři malé děti pak měly vyhraněné úkoly,musely si vzá- jemně pomáhat a přitom spoléhat sám na sebe.Děti byly naštěstí nadány a v rodině se stalo zákonem,že si vzájemně pomáhali,ale zároveň každý musel spoléhat sám na sebe.Antonín si jako třináctiletý student smíchovského gymnasia troufl s hrstkou peněz na cetu do Uher a napřesrok vzal sebou i bratra do Itálie.Byl houževnatý,zvídavý,sportovně a hudebně nadaný a proto se rozhodl pro studium na učitelském ústavu,kde prokázal i sokol- skou zdatnost a v hudební škole zdokonaloval svůj obdivuhodný hlas.

   V roce 1901 se poprvé postavil na žižkovské reálce za katedru jako

profesor tělocviku a učil až do začátku první světové války (1914).Anto- nína v roce 1905 nápadlo,že s bratrem Františkem a přítelem Janem Novákem se vydají na hudební turné po světě.Ustavili pěvecké trio a celý rok pořádali koncerty po trase - severní Amerika,Indie,Čína a Blízký východ. Bratr Alois se toulal po světě sám a pořádal přednášky.Je přirozené,že se tím Svojsíkové začlenili mezi pražskou sportovní a hudební elitu.Když se v roce 1909 Antonín oženil s hudebně velmi nadanou dívkou Julií,pořá- dali doma koncerty,na něž přišli i sochař Myslbek,básník Kaminský,ba i Masaryk,který jednou s velkým zájmem vyslechl Svojsíkovy představy o skau-

tingu a prý zvolal:"To dílo už znám a skauting budu podporovat,kdekoli mám vliv".

   V roce 1911 se Svojsík rozjel do Anglie,kde od roku 1907 existoval

skauting,který založil lord generál Boden Powel.Předtím už tu existovalo tzv. hnutí "woodcraft" spisovatele a zálesáka Ernesta Thompsona Setona, o němž Powel vydal knihu pod názvem "Scouting for boys".Svojsík se ještě zastavil v skautských oddílech a zpátky se vrátil domů přes Švédsko,Bel- gii a Dánsko.Vzrušovala jej hlavně výchova v přírodě a myšlenka,že sám život je velká hra.Ještě téhož roku přeložil s přítelem A.Stránským Po- welovu knihu do češtiny.Byl si vědom,že nelze okopírovat anglické hnutí a zavést je do českých podmínek.Každá země má svá dějinná specifika a k nim se musí přihlížet.

   Hnutí mělo v programu návrat k přírodě a Svojsík se obrátil o názor

na moudré české hlavy:prof.pedagogiky Čadu,politika Kramáře,Soukupa,Masa- ryka,Jiráska,Rašína,M.Alše,Drtinu,Guth-Jarkovského i F.X.Šaldu.Ještě v úno- ru 1912 vydal brožuru "Český skaut" a téhož roku knihu "Základy junáctví", v níž shrnul všechny názory osobností národa,s nimiž o věci hovořil.Obálku knížky nakreslil M.Aleš.A potom si na žižkovské reálce s dětmi vyzkoušel první oddíl a o prázdninách 1912 čeští skauti poprvé tábořili pod hradem Lipnice.

   V Praze zanedlouho vzniklo 19 oddílu a Svojsík usiloval o začlenění

skauta do Sokola.Jen Sokol už měl zaveden výchovný systém,svůj demokra- tický program daný Tyršovou filosofií.Skautské rozšíření o romantiku pří- rody a pobytu v ní šlo mimo sokolské záměry a Svojsík nepochodil.Dne 15. června 1914 na své přednášce v pražském Obecním domě ustavil samostatný spolek "Junák-skaut český" a první číslo čas."Junák" vyšlo 15.ledna násle- dujícího roku,právě v den,kdy vznikl odbor pro dívčí skaut,který podpořila známá spisovatelka staré Prahy,ochránkyně Vyšehradu Popelka Biliánová malou knížečkou o dívčím skautingu.Skautky se poprvé představily na počát- ku války veřejným táborem na Klamovce,pořádaném ve prospěch Červeného kříže.A v tomže roce se pod Lipnicí rozševelil 2.skatský tábor,v němž si šestnáctiletý básník Jiří Wolker psal svův "Táborový deník".

   V roce 1918 skauti konali službu revolučnímu Národnímu výboru,který

v Obecním domě jednal o vzniku samostatného československého státu.Svoj- sík chápal skaut i jako začátek demokratizace mimoškolské výchovy a spat- řoval v něm doplnění pedagogických tradic 19.století.

   V roce 1919 řekl : "...tento výchovný systém prošel vítězně světem..

jsem přesvědčen,že by mohl pro své cíle humanní,dobročinné,pro svou žízeň po pravdě,spravedlnosti a kráse státi se přímo náboženstvím mládeže".Těsně před Mnichovem Svojsík vydal publikaci "Skauting ve službách ČSR".Zůstal věren skautským zásadách i za okupace,kdy byl Skaut zrušen,a obnovil činnost v roce 1945.Jenže po roce 1948,kdy se připravoval jednotný system sportovní výchovy mládeže,byl skaut zrušen.Znovu ožil v roce 1968 a umlkl a znovu ožil v roce 1990.