Antonín Zápotocký

Z Pražský pantheon
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

19.12.1884 Zákolany u Kladna 13.12.1957 Praha Pohřben v panteonu Památníku osvobození,po zrušení panteonu 1990 urna uložena v Budči u Kladna

Pomník,J.Simota 1975 Náměstí W.Churchilla (býv.A.Zápotockého) (odstraněn 1990 (odstraněn i v Kladně,ponechán v rodišti Zákolany).Český odborový a politický činitel,spisovatel,předseda vlády a pre- zident ČSR (1953 - 57).Syn zakladatele "Českoslovanské soc.demokra- cie (1878)" L.Zápotockého.Člen Sociální demokracie,po jejim rozště- pení v roce 1921 členem Komunistické strany Československa.Z románů: Vstanou noví bojovníci,Revoluční rok 1905,Rudá záře nad Kladnem.Pro děti Barunka.Sborníky projevů.


 "Dějiny nás učí,že zrazovat a kapitulovat dovedli jen páni.Národ mohl

být poražen,lid mohl být znásilněn,ale pod šosy vítěze nelezl a důtku otrokářů poníženě nelízal.Věříme,že to nebude dělat ani dnes český,slo- venský a zakarpatský lid...Není hanbou porážka,hanbou je zrádná a dobro- volná kapitulace."

                 A.Zápotocký v parlamentu 1938   To řekl v parlamentě po uzavření "Mnichovské dohody" 29.9.1938 mezi

Anglií,Francií,Německem a Italií.Bylo to v podstatě prodání Československa bez jeho účasti Hitlerovi.Hned druhého dne Zápotocký v senátním výboru řekl:"Vědomí národa se nedá umrtvit.Z toho vědomí a kořenů vyroste nové osvobozovací hnutí..".Do německé okupace ČSR 15.března 1939 ještě převedl Komunistickou stranu do ilegality a o velikonocích 1939 se pokusil o útěk přes hranice mezi Zvěřinkem a Gliwicí na Těšínsku do Polska.Chytli ho,vy- slychali a poslali do koncentračních táborů.

   Před koncem války vyhublý "heftling No 18013" padl na pochodu smrti

do komatu a mezi mez mrtvými jej našla sovětská armáda.Bylo mu 61 roků.Syn zakladatele české Sociálně demokratické strany (1878) Ladislava Zápotocké-

ho přežil.

   Narodil se v roce 1884,čili v roce,kdy ministr spravedlnosti vídeňské

vlády staročech dr.Pražák zlikvidoval Sociálně demokratickou stranu (zal. roku 1878) pozatýkáním jejich vůdčích předáků a postavil je před soud.Me- zi hlavními viníky byl i "Tondův" otec.Vyměřili mu dvouleté vězení a poté ještě půl roku.Rodina musela odejít do obce předků Zákolany na Kladensku. Maminka přivedla Tondu na svět málem ještě ve formánském voze (viz zfilmova- ný román Vstanou noví bojovníci s hlavní postavou Kolmistra z pastoušky,jíž ve filmu hrál herec Smolík.Kolmistr mohl poprvé v životě hlasovat,a to na dělnické schůzi.

   Toník se vyučil sochařině,ale třebaže měl po vyučení až 30 K týdně,

následoval otce za 6 K týdně v politické činnosti (Soc.dem.tajemník mláde- že v Kladně).V roce 1905 vzrušil Evropu masakr carské policie v Petrohradě. Tisíce lidí zůstalo v krvi ležet.Ohlas ruského masakru v Čechách Tonda po- psal v románu "Bouřlivý rok 1905".Nezkušená dívka z venkova přišla do služ- by u pánů a v její komůrce se odehrávala chtivost pána.Ze jha služby ji ná- hodně vyvedl mládenec,s nimž se náhodně středla v ulici,v níž bouřila demon- strace.

   Po roce l907 bydlela rodina Zápotockých v Praze na Žižkově.Antonín

pracoval ve vedení Sociální demokratické strany na Kladně.V tomto čase se se spojily cesty dvou sociálně domokratických politiků:A.Zápotockého a předsedy Ústředního výboru Sociálně demokratické strany dr.Šmerala.Spolu prožívali převratné události ruských revolucí v únoru a v říjnu 1917.Oba se v roce 1921,kdy se od Sociálně demokratické strany odštěpila Komunisti- cká strana Československa,stali vedoucími činiteli nové strany.

   V prosinci 1921 byla na Kladensku za vedení Zápotockého,Muny a ji-

ných vyznavačů Ruské říjnové revoluce vyhlášena republika,jež rozdělovala půdu potřebným (.tzv.sovětům,čili na Kladně vzplála generální stávka za so- ciálně spravedlivý režim.Kladensko vyhlásilo "republiku" sovětů.Revoluční pokus byl potlačen vojensky a jeho aktéři odsouzeni na několik měsíců do pankrackého vězení.Zápotocký tuto událost zpracoval v románě "Rudá záře nad Kladnem".Jeho vyprávění má spíše formu reportážní.

   Šmeral,Zápotocký i Olbracht,kteří nahlédli začátkem 20.let do Ruska,

přinesli osobní svědectví,co se tam dělo.Stejně jako Američan John Reed v reportáži "Deset dní,které otřásly světem",Angličana H.G.Wells v knížce "Rusko v mlhách",kde cituje ze svého rozhovoru s Leninem.Zápotocký má ve svém vyprávění krátkou epizodu z rozhovoru s Leninem.Od 20.let svět ctí nebo pomlouvá Ruskou říjnovou revoluci.

   Zápotocký se stal členem parlametu a v roce 1929,když se nové stra-

ny ujalo mladé Gottwaldovo vedení,zůstal v něm i Zápotocký.Získal mezi děl- níky velkou popularitu uměním komunikovat s lidmi srozumitelně a věcně. Zůstal po léta v čela odborového hnutí.Vrátil se do jeho čela i jako heft- ling no 18013 v roce 1945.

   Ve vládni krizi února 1948,kdy podaly demizi nekomunističtí poslanci

a prezident E.Beneš ji přijal,vyšly i tisíce odborářů do ulic,aby podpořily demisi poslanců nekomunistických stran.Zápotocký byl v jejich čele.Po prezi- dentově ztvrzení demize nekomunistických poslanců vznikla komunistická vlá- sda s ministrem zahraničím Janem Masarykem.

   V ČSR nastaly známé soudní procesy 50.let s nekomunistickými politiky

(Dr.M.Horáková) a na i s tzv. komunistickými "špiony" uvnitř strany.To už byla zřejmá politická režie Stalina.Je na historii,aby "sine ira et studio" (popravdě) celou dobu objasnila,aby nebyla jenom odpadním košem nedouků dě- jin a podnožím dobové propagandy.

   A. Zápotocký byl v době prezidentování Gottwalda předsedou vlády a

po Gottwaldově smrti se stal prezidentem ČSR.Nebral si v kritice servítky a odmítal divokou kolektivizaci zemědělství (1953 na Velehradě).Vytyká se mu utajení měnové reformy v roce 1953,v níž lidé přišli o úspory.Našly se dokumenty o propuštění čtyř nacistických lidických vrahů z lágrů atd.Všech- no potřebuje historika,nikoli novináře s účelnosti dne.

   Jaký zájem měl heftling č.18013,který trpěl 6 roků v lágru na podob-

ném propuštění? Život společnosti a postavení jejich vůdců neosvětlí laik, ale musí je osvětlit důkladné historické bádání.Na takové bádání čeká jak doba 50.let,tak i osobnost Zápotockého,hlavně v posledních letech jeho ži- vota.

   Jako spisovatel se Zápotocký naposled ukázal v knížce pro děti "Ba-

runka",kterou napsal podle zápisků své babičky.