Bedřich Šplíchal

Z Pražský pantheon
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

1855 Praha 1929 Praha Pohřben ve Vršovicích

PD,F.Ducháček 1930 Sady Jos.Herolda 362/1Český učitel.Působil jako učitel i organizátor kulturního živo- ta 40 roků ve Vršovicích.Zpracoval "Paměti" Vršovic.   Ve druhé půli 19.století měl český učitel nesrovnatelně lepší pod-

mínky pro svou profesi než předchůdci z časů rožmitálského kantora a hu- debníka J.J.Ryby (1765-1815).V roce 1774 byla proběhla podle J.I Filbi- gera reforma školství a vznikly tři vzdělávací kategorie: 1.jednostříd- ní nebo dvojtřídní školy (=triviální) u far a kostelů, 2.krajské dvou až čtyřleté hlavní školy, 3.školy tzv.normální pro přípravu učitelů.Později byla založena ještě šestitřídní státní gymnasia s dvouletým studium filo- sofie na univerzitě.Školské úpravy způsobily osvícenský racionalismus, který zatlačil unifornní jezuitská dogmata.Pochopitelně,že se vyučovalo jenom v němčině,což bylo privilegiem Němců a zároveň způsobem poněmčování jiných národností.

   České národní školství vznikalo teprve v obrozenské době.Prvním

úspěchem Čechů bylo zřízení katedra češtiny na pražské univerzitě,v je- jimž čele od roku 1793 stál skvělý český historik,blízký přítel Dobrov- ského F.M.Pelcl.To byla jen drobné útěcha s úzkým dosahem,protože ostatní předměty se přednášely německy.Teprve geniální klatovský rodák Karel Slavoj Ammerling (1807-1884) si troufl v roce 1842 zbudovat v Žitné ulici všeuči- liště Budeč (jméno hradu u Kladna,kde se vzdělával sv.Václav).Chudé talen- ty tu našly souhrn učiva a praxe podle zásad Komenského pansofismu (vše- stranná vzdělanost).Byly tu učebny,dílny,tělocvična,knihovna,laboratoř, tiskárna atd.,děti tu bydlely a stravovaly se.Ideál padl,protože předsti- hl čas,napsal v nekrologu Neruda.Zůstaly myšlenky a snaha učitelů o po- kračování.

   Český národ byl po rozehnání Kroměřížského sněmu (1848-9) držen pod

diktaturou vlády Bacha a teprve vojeský výprask Franz Josefovi od Italů u Solferina (24.6.1859) přinesl příslib ústavnosti.Od roku 1860 český

národ neuvěřitelně ožil,zakládaly se spolky,noviny,zorganizovali se uči- telé atd.

   Do takového času,kdy se zvedla vlna českého života se narodil Špli-

chal.Prožíval svůj životní čas se znovuzrozením českého národa.Vedle spol- ků uměleckých,vznikala i učitelskí sdružení,jež aplikovala Ammerlingův systém do praxe.Pozdějibyla založena Matice školská (1880) a pštadvace- tiletý Šplichal byl přitom,když se zvedalo Národní divadlo.

   Rok před druhým otevřením divadla Národního divadla (1883) byla za-

ložena česká univerzita (1882).Špilichal vystudoval reálku,pak učitelský ústav a našel si místo učitele na Žižkově.V roce 1887 přešel na stařičkou školu ve Vršovicích.Byla to nevelká budova přikrčena za kostelíkem se hřbitovem.Učívalo se v ní už někdy v začátku 18.století a proto byla u občanů ve vážnosti a úctě.Každý totiž do ni chodil.

   V archivu školy jsou dodnes doklady,že v ní v začátcích 18.století

vyučoval první vršovický učitel Martin Holub.Za jeho časů ještě vládl tu- hý režim císaře Karla VI.,otce Marie Terezie,který vydával rok co rok protikacířské patenty,z nichž patent z roku 1725 nemá svou brutalitou proti jinověrcům obdobu.Pod kuratelou krutých trestů,až hrdelním se vymy- covaly české knihy,trestali lidé až z faktů dějin,uložených v archovu, přechází mráz.Čili stařičká škola pod vršovickým kostelíkem to všechno pamatovala.A na co tu sáhl,dýchalo všechno temnem,vzkříšením a hrdosti z národních institucí.

  Když přišel Šplíchal do Vršovic,hrálo se tu divadlo,pořádaly se české

besedy,sbíraly se historické předměty z míst slovanského původu.V roce 1899 byl Šplichal jmenován ředitelem školy.Postupoval ve funkcí,byl ve výboru Měšťanské besedy,zvolili jej i do představenstva obce.Učitel Šplíchal se tudiž neuzavřel ve své školičce,byl v různých celopražských organizacích učitelů a s nimi dotvářel školské instituce.

   Od roku 1883 byla zavedena povinná školní docházka a nařízeno čtyř-

leté vzdělávání na učitelských ústavech,zavedla se dvouletá měšťanská škola atd.Učitelé připravovali pomůcky.Šplichal byl veřejně činným ve Vršovicích i v pražském rozvíjejícím se školství.Upoutala jej historie místa,začal sesbírávat písemné i muzeální doklady o Vršovicích a jeho zásluhou vznik- lo na radnici první vršovické muzeum.Vršovického ředitele přežila až do přítomného času krásně vypravena kniha s názvem "Paměti obce Vršovic". Má 510 stran,mnoho dokumentárních fotografií a údajů ze všech oblastí ži- vota místa.Vznikla u příležitosti povýšení obce v roce 1902 zásluhou vršo- vického rodáka,poslance českého a říšského sněmu dr.Josefa Herolda na město.

  Šplíchal odešel na odpočinek až v 71. letech.