Emil Kolben

Z Pražský pantheon
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

1.11.1872 Stránčice u Prahy

3.7.1943 Terezín

Zahynul v německém koncentračním táboře


PD s portrétem,1999

ČKD-elektrotechnika,památník padlých před závodem,Vysočany


Zakladatel a ředitel firmy Kolben a spol. Pracoval u Edisona,založil průmyslové podniky a vydal časopisecky teoretické studie, hlavně ze silnoproudé elektrotechniky.Špičkový odborník doby.


Když se šestnáctiletý Kolben rozhlížel,kudy se vydat za svou budou- cností,četl v novinách,že jednatřicetiletý rodák z Plánice u Klatov Křižík přivezl ze světové výstavy v Paříži zlatou medaili za vynález samočinného regulátoru elektrické obloukovky.Svět získal stálé světlo.A snad to po- postrčilo přemýšlivého mladíka k rozhodnutí,že se bude věnovat technice. Zamířil na německou techniku do Prahy,kde jej nejvíc zaujaly obory: stroj- nictví a elektrotechnika.

V době,kdy Křižík napravoval zdarma a narychlo osvětlovací systém rakouské firmy v Národním divadle,Kolben už patrně myslel na to,že se vydá za velkou louži do Ameriky,kde se prudce rozvíjel průmysl a proslulý vyná- lezce Thomas Alva Edison (měl na 1300 patentů),stejně starý jako Kižík,pře- kvapil svět první elektrickou centrálou a pojistkou.Tento sen přiblížit se tomuto hrdinovi světové techniky,byl v Kolbenově životě hnacím motorem.

Ve čtyřiadvacítce se v roce 1886 vydal na dlouhou cestu lodí do USA a nezměnitelným jeho cílem bylo dostat se co nejblíž k Edisonovi.Nebyla to žádná snadná věc proklouznout mezi spolupracovníky slavného Edisona,který své vynálezy proměňoval ve své továrně na zázraky techniky a spolupracov- níky si pečlivě vybíral.Čili dá se říci,že velci znalci,koumáci,prostě osobnosti všech oborů mají zpravidla i velké požadavky na lidi.Zpravidla nemluví rádi o sobě pro lačná péra a žvanivé jazyky.

Kolben se svého okamžiku dočkal.Edison ho po delším čase a zřejmě i po prozkoumání Kolbenových schopností do své firmy "Edison Machine Co Work" v Shenectacy přijal.Čas se řítil uličkou tvrdé práce,hodiny a hodiny,jež se nepočítaly a často bez oddechu.V práci,jež objevuje,se čas ani nevnímá, jenom překvapuje,že je tak krátký.Kolben ve firmě dřel a dřel pět roků.

Edison si jej okoukl postupně natolik,že si ho vzal za svého asis- tenta a to byla pocta a obrovská přáležitost pro Kolbena,který měl bystrý intelekt a uměl dřít a dřít,ale jak jinak u Edisona,který měl dřinu za ko- níčka.Postupně se Kolben vysunul po žebříčku zodpovědnosti do postavení ředitele technologických kanceláří a laboratoří.Specializoval se na vývoj elektrických motorů a dynam.Vycházel samozřejmě z původních Edisonových typů a v čase,kdy se Křižík zabýval motory pro pouliční tramvajovou dopra- vu,Kolben u Edisona už tramvajový motor vyvinul.

V roce 1892 se nadějný technik vrátil do Evropy a jeho pracovní výsledky u Edisona,ale i jeho studie z oboru,byly dobrým doporučením švý- carské továrně Oerlikon.Svěřila Kolbenovi místo šéfkonstruktéra.Firma proslula vícefázovými generátory,jež byly Kolbenovou doménou.

Domů Kolben ze Švýcar přijel až po dalších čtyřech letech,čili po deseti letech stravených v cizině.Nepropadl chvále,kterou pěli kolem jeho odbornosti.Neměl ani čas se jí všimat,protože jeho práce a bádání neměly konce.Byl však realistou,jinak to v technice ani nejde,střízlivě, ale v zanícení hledal a zkoumal dál.

Nebyl jen dobrým technikem,ale měl smysl pro realitu denního života, proto začal promýšlet o založení vlastního podniku.Koneckonců měl k tomu i finanční základ.Vybral si pro své podnikatelské úmysly důmyslně pražskou periferii Vysočany,kde žila doslova zásobárna pracovních síl všelijakých řemesel.Jeho fabrika elektrotechnického podniku "Kolben a spol.",která se specializovala na výrobu strojů a transformátorů na střídavý třifázový proud,se brzo vřadila nejen do průmyslové skladby Prahy.Pro Kolbenovu od- bornost a organizační šikovnost mluví skutečnost,že za necelých devět roků jeho továrna v roce 1905 dodala pro elektrárnu v Londýně generátory na stří- davý proud,jež prosluly nejen špičkovou kvalitou,ale byly v tom čase nej- větší na světě.

První světová válka ochromilo všechno,co neprospívalo frontě.Dotkla se i Kolbenovy továrny.Společnost se později proměnila na "Elektrotechni- ckou společnost" a v roce 1921 další fúzí vznikla "Českomoravská strojír- na",v níž byl Kolben ředitelem.Jenže ekonomická prosperita a přitom kva- lita výrobků potřebují nejenom dobrých odborných mozků,manažérů,ale celé- ho aparátu schopných okonomických prognostiků.V spletité době vyrůstající konkurence i světové hospodářské krize došlo k další fúzi Kolbenovy spole- čnosti.

V roce 1927 byla založena akciová společnost,v níž se spoluúčastnil i skvělý český elektrotechnik ing.Daněk.Vznikla firma "Českomoravská Kol- ben-Daněk" čili známá "ČKD" Vysočany.Kolben zůstal technicky i obchodně činný a působil v její správní radě.Kolbenovy podnikatelské aktivity neu- tichaly.Z jeho podnětu vyrostly v Praze ještě dvě továrny:na kotle v Hosti- vaři a elektroizolační společnost v Hloubětíně.P

Kolben se přes organizační a obchodní záležitosti neodmlčel ani teo- reticky.Přestože jeho odborně-literární aktivita byla nejprudší ve věku po americkém údobí,promluvil i později,hlavně v německých odborných časo- pisech do teorie oboru,takže byl poctěn titulem čestného doktora německé techniky v Praze.

Jestliže je možno Křižíka nazvat "otcem" české elektrotechniky,Kol- benovi patří významné postavení v celém Rakousku.I jej potkal židovský osud německého holokaustu.Po roce v koncentračním táboře Terezín zemřel.