František Halas a František I. Rakouský: Porovnání stránek

Z Pražský pantheon
(Rozdíly mezi stránkami)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (naimportována 1 revize)
 
pantheon>Tomáš Gardelka
m (naimportovány 2 revize)
 
Řádek 1: Řádek 1:
3.10.1901 Brno
+
12.2.1768 Florencie
  
27.10.1949 Praha
+
2.3.1835 Vídeň
  
Pohřben v Kunštátě
+
Kapucínská krypta Habsburků" ve Vídni
  
  
PD,K.Čermák 1981
+
Pomník,arch.J.O.Kranner,soch.J.Max,J.K.Bohm 1844-6
  
Kouřimská 14
+
Smetanovo nábřeží
  
  
'''Český básník.Osobitý lyrik občanské i meditativní poesie a veršů pro děti.Esejista,překladatel hlavně polské klasiky.Ze sbírek:"Kohout plaší smrt" (1930),"Staré ženy" (1935),"Torso naděje" (1938),"Naše paní Božena Němcová" (1940),"Já se tam vrátím" (básnická próza).'''
+
'''Rakouský císař,který vládl 43 roků.Jeho kancléřem se stal K.W.Nepomuk Lothar Metternich a presidentem policie Josef Maria Sedlnitzký.Udržel tuhý policejní režim,jimž se prodíraly revoluční změny doby i výhonky českého národního obrození.'''
  
  
''"Už aby bylo po tom pekelcování místy,kam nepatřím...Všechny cesty vedou do Kunštátu,do Zboňku a do Rozseče...Kdyby mi jen oči pro pláč zbyly,já se tam vrátím,já se tam i poslepu vrátím.''
+
''"Nyní panují nové idee,které nemohu schvalovat a nikdy jich neschválím... já nepotřebuju učenců,nýbrž dobrých občanů...Kdo mně slouží,musí učinit,co nařizuji.Kdo to neumí nebo přichází mně s novými ideami,ten může jít,nebo jej odstraním."''
F.Halas:"Já se tam vrátím...
+
František I. k profesorům lycea v Lublani
  
  
"Kůň bronzový kůň Václavův/ se včera v novi třás/ a kníže kopí
 
potěžkal/ Myslete na chorál/ Malověrní/ Myslete na chorál", zahřměl Ha-
 
las roku 1938 ve sbírce Torso naděje.Zemi rodnou zem svírala úzkost,pěsti
 
se zatínaly.Angličan Chamberlein a Francouz Daladier prodali v Mnichově
 
29.září 1938 ČSR Hitlerovi.Bez účasti Československa.Nemocný básník odjel
 
z Prahy na radu přítele básníka Bochořáka z Prahy do "svého" Kunštátu
 
v Konické vrchovině.
 
  
Pro něho,třebaže měl nemocné srdce,bylo ibčanskou povinnost bránit
+
Císař Leopold II. svému bratru Josefu II. vytykal,že je zbrklý,uspě-
svou zemi a proto nescházel v ilegálním Ústředního výboru domácího odboje.
+
chaný,male a ten mu vracel úšklibkem o úzkostlivém opatrníkovi.Josef si
Připravil sborník "Křik koruny české" pro zahraničí a v l.čísle ilegál-
+
přál mít nástupce svého typu,který by pokračoval v osvícenské reformě
ního listu "V boj" skupiny "Obrana republiky",jenž vycházel na cyklosty-
+
na šest tisíc svých patentů.Bratr měl syna Františka a tak se upnul na je-
lu bylo motto z jeho básně: "Jenom ne strach,žádný strach/takovou fugu
+
ho výchovu a připraví jej k vladařské moci.Svěřil jej do výchovy ve Flo-
nesložil/ani sám Sebestián Bach,/co my tu zahrajem/až přijde náš čas."
+
rencii a tam do bázlivého mladíka a nasoukávali vše možné.Ale chlapec byl
 +
uzavřený,zamlklý a strýc nerozpoznal,že skrývá bázlivost.Strýc jej dvakrát
 +
vzal ke gen.Laudonovi do bitvy s Turky,jenže to byla první a poslední Fran-
 +
tiškova bitva,kterou viděl.
  
Básníci se vraceli ke statečné B.Němcové a rovněž Halas napsal vrou-
+
Josef náhle zemřel,nastoupil bratr Leopold II.,který skonal po dvou
cné vyznání "Naši paní Božena Němcová"(1940).Byla v něm neha i otcovo bu-
+
letéch a v roce 1792 císařskou moc převzal císař František II. Ten měl je-
řičství dělnického mluvčího.Matku ztratil v desíti a sviu něhu přenesl
+
dinou představu vlády,pramenící v habsburské tradici: "semper eadem",čili
na babičku,u níž žil celou první světovou válku,v jejich zákopech byl otec.
+
zachovat vše postaru.Otec si byl jeho nezpůsobilosti k vládě vědom,a po-
A po válce šel do učení ke "svým" knížkám do knihkupectví a potom za vý-
+
věřil jej vedením státní administrativy.František usedl do velké pracovny
nosnějším místem do brněnské pojišťovny.Spolu s otcem psal agitky do děl-
+
s dlouhým stolem,pečlivě srovnával spisy a proseděl mezi folianty císařské-
nické "Rovnosti".
+
ho paláce dlouhé hodiny.Podle rady administrátorů srovnával spisy do hromá-
 +
dek na bezproblémové,ty podepsal a nepříjemné,ty odkládal.Ale četl poctivě
 +
všechno,hlavně s velkým zájmem dopisy lidí,jež tajně chodily přes síto cen-
 +
zury.
  
Ve čtyřiadvacíti se vyrovnal s vojenskou službou a vydal se,kam ji-
+
Na jeho habsburském vysunutém spodním ustrnul spokojený,dobrácký vý-
nam,než do bouřlivé a něžné Francie,kde žil a jezdil od Bretani po barev-
+
raz.V roce 1846 mu spokojená šlechta odhala gotický pomník s jeho postavou
ný jih půl roku.Doma nenašel obživu a klidně přmýšlivý přítel Bedřich Vá-
+
na komi,ktreou v bouřlivém roce vzniku ČSR 1918 Češi uložili do lapidaria
clavek,který se se snažil racionálně prozřít zákony slovesné tvorby,mu
+
Národního muzea.Když se po roce 1989 vrátil šlechtě majetek,ozval se stráž-
nabídl ve svém kumbále přístřeší.Tak se v kumbále rodily literární neleh-
+
ce lapidaria s návrhem,aby byl František na piedestál vrácen,jelikož nikomu
ké programy.Velké myšlenky nepotřebují velkých prostorů zámků stejně jako
+
nikdy neublížil.
velké,vycíděné domy zpravidla nerodí velké myšlenky.Oba inspiroval pražský
 
umělecký ruch a zvedal svými moudrými a hrdými myčlenkami brněnský lite-
 
rát Mahena,pozdější ředitel brněnské knihovny.Mladí moravští literáti zalo-
 
žili literární periodikum "Pásmo" a vydali sborník ze svých prací.
 
  
Mahen postřehl něžnou logiku Wolkra,vášnivé tremolo Nezvala a Hala-
+
František především reorganizoval policejní aparát,protože stále je-
sovu přemýšlivou invenci,jež měla s nim "společnou krev".V roce 1926 dopo-
+
ště po Evropě planuly jazyky francouzské revoluce.Dbal o to,aby se bez okol-
ručil pětadvacetiletého Halase spisovateli Jaromíru Johnovi (vl.jm.B.Marka-
+
ků stíhaly revoluční náznaky.Zdokonalil dvorský policejní aparát,zpřísnil
lous) do Prahy a ten mu ponohl na dlouhá léta do redakční práce Orbisu.
+
cenzuru dopisů,novin,knih a protkal říši cenzurnímu institucemi.Hned v ro-
 +
ce 1793 zakázal tajné spolky,včetně čtenářských místnosti a spolčování vů-
 +
bec zakázal.
  
Po roce Halas vydal první sbírku "Sépie"(1927),o níž vzdělaný kritik
+
Především nechal sledovat francouzské emigranty v Rakousku a ro-
A.M.Píša prohlásil,že je "napájena žlučí a napuštěna jedem".Druhá sbírka
+
ku 1794 nechal pozatykat stovky členů vídeňských a uherských diskusních
byla plná poetistických metafor a dostala název "Kohout plaší smrt"(1930).
+
spolků vůbec a 20 údajných "jakobínů" nechal popravit.Císař Svaté říše
Jsou to meditace o lidské existenci a poslání poesie v lidském životě.Sbír-
+
římské národa německého František II. nechal v roce 1796 zkomponovat stát-
ku,jak jinak,dedikoval "svénu" Mahenovi,který už dávno předtím postřehl,že
+
ní hymnu a geniální skladatel Josef Haydn napsal známou hymnu :"Zachovej
Halas "...je někým mezi všemi".Čili je rozpoznatelně svůj.
+
nám,Hospodine,císaře a naši zem".Melodii převzalo Německo a zpívalo svou
 +
hymnu "Deutschland,Deutschland uber alles".Hospodin Františka zachoval
 +
u vlády 43 roků,čili do roku 1835.
  
V roce 1935,kdy svět ulekaně naslouchal frenetickému křiku Hitlera a
+
Evropu postihly krvavé dějiny.Začal ji dobývat Napoleon a svou vojen-
řevu jeho stoupenců,Halas vykouzlil jako ozvěnu německé brutality do svých
+
skou náruč rozpřáhl na Evropu,Rusko,ba i střední východ.Proměňoval hranice
veršů něhu těžkého života své babičky,starých,dřinou zmoudřelých žen,jež
+
podle svého přání.Napoleon slavil vítězství v "bitvě tří císařů" 2.12.1805
vtiskávaly všem potomkům ztvrdlýma rukama a prostou láskou život.Sbírku na-
+
u Slavkova nad rusko-rakouskými vojsky a přinutil poražené podepsat 26.12.
zval "Staré ženy"(1935).Nebyla to bojovná,byla to ztvrdlá prostota staré
+
1805 v Bratislavě mír.Rakousko se zmenšilo a František zůstal císařem
ženy,jejimž hrdinstvím bylo,že obstála v životě tím,že polidsku proměňo-
+
ve zmenšené říši.To byla nová,jiná monarchie a proto se v ní František
vala suroivost a pudovost života.Básník revoluce S.K.Neumann Halasově sbír-
+
stal císařem Františkem I.Způsob vlády byl stejně policejní a mladý Pala-
ce neporozuměl,ani svým zcela jinak žitým životem nemohl.Napsal na "Staré
+
cký posílal ješět mnohem později osobní korespondenci po známých,protože
ženy" básnickou replikou "Staří dělníci".Jenže i chudí tátové či mámy měli
+
říšská pošta zůstala ve stejném stavu.Policejní ředitel ve Vídni hr.Sedl-
stejně ztvrdlé dlaně,ztrápená srdce a chudou hrdost.
+
nický se netajil,že každé národní spolčování zavání revolucí.
  
Po roce ohromil svět fašistický generál Franko,který v rodném Špa-
+
František prohral všechny války a nedbal rady bratra Karla i věrného
nělsku za pomoci německého a italského fašismu zaútočil na demokraticky
+
generála Radeckého,kteří mu radili reorganizaci armády.Proto šla rakouuská
zvolenou vládu.Demokraté Evropy se sjednotili,i Halas burcoval národ sbír-
+
armáda od porážky k púrorážce:byla poražena u Fleurs (1794),u Merenga (1800),
lou "Dokořán"(1936).Kdo porozuměl době a měl odvahu,zvedl hlas k odporu.
+
u Slavkova (1805) a František musel už roku 1797 uzavřít mír v Campoformiu
Ve stejném roce na berlínské Olympiádě Hitler se mírotvorně vtíral do příz-
+
a uznat Napoleona,1801 podepsat mír v Luneville,kdy Rakousko ztratilo území
ně sportovců světa.Halas zašeptal v básni jakoby pro sebe: "...vyhnaný
+
v Porýni a v Itálii.Svatá římská říše zůstala od 6.8.1806 "velkou" jenom
z krajů snění,v zástupech hledám kryt...". a odjels delegací kulturních
+
císařským titulem.
pracovníků do bojujícího Španělska,aby posvém podpořil bojující demokraty
 
o demokracii.Pak následovaly Hitlerovy přesně připraveny pochody do Evropy
 
a anexe země po zemi.Po "anšlusu" Rakouska,jež většinou vítalo německé sou-
 
kmenovce,přišel 15.březen 1939 a Hitler hleděl z okna Pražského hradu na po-
 
kořenou Prahu.
 
  
Halas rozbouřil tón svých slok do hutných,metaforicky barvitých ver-
+
František uposlechl dobré rady v jediném: odvolal neúspěšného hr.Sta-
šů "Torsa naděje".Báseň "Zpěv úzkosti" se recitovala v celé české zemi.Byl
+
diona a předal moc státu do rukou ambiciozního pleticháře J.K.Metternicha.
to Halasův návrat k lidovému,prostému tónu.A stejně vroucně psal pro děti,
+
Ten aby zachránil alespoň něco,obstavil říši mírovými dohodami a různými
v knížce "Do usínání" (1942) atd.Krása jeho češtiny zněžněla prostotouě.
+
aliancemi.Musel pro smír s Napoleonem obětovat Františkovu dceru Marii Lui-
Psal eseje o lidové poesii a spolu s přítelem Holanem ještě v roce 1938 vy-
+
su do harému Napoleonových manželek,ale zprvu přestrašená dívka prý našla
dali výmluvnou antologii "Láska a smrt".
+
v manželovi zalíbení.
  
Po válce ztěžka přemáhal srdeční chorobu,leč jako občan,který čekal
+
Vysílena říše musela roku 1811 vyhlásit státní bankrot.Velký Napole-
na svobodu,neodešel do ústraní a neodmítl členství v Revolučním výboru spi-
+
onův pochod na Rusko v roce 1812 doprovázel se svým vojskem i rakouský
sovatelů a přijal i místo na ministerstvu osvěty v publikačním oddělení.
+
generál Karel Schwarzenberg,ale 27.června 1813 už Rakousko podepisovalo
Hodně hrdinů se nevrátilo z německých koncentračních lágrů,nebo se vrátili
+
"tajné reichenbašské smlouvy",aby se mohlo připojit k protinapoleonské koa-
zmrzačeni.Spisovatele jej za Syndikát českých spisovatelů navrhli za po-
+
lici.Od září 1814 do června 1815 byl Metternich v čele vídeňského kongre-
slance Národního shromáždění.A přitom psal poesii,úmorně vybrušoval verše
+
su,na němž se uspořádávaly evropské poměry po Napoleonově porážce.Franti-
do poetických perel.
+
šek I. v této ohebné taktice svého ministra hrál druhé housle,ale přijal
 +
je docela rád.
  
Nemoc srdce se prudce ozývala a vracel se častěji do Kunštátu.Svázal
+
císař však naplnil odkaz rodu,rozmnožit habsburský rodokmen po vzo-
okupační a poválečné verše do sbírky "V řadě",v níž báseň "Barikáda" je
+
ru babičky Marie Terezie,jež měla 16 dětí.Zplodil s třemi ženami 13 potom-
ozvěnou obrovské euforie Pražanů bránících město.Sbírka "A co?" už zůstala
+
.V roce 1830 zabouřilo revolucí z Francie,která vyhnala ze země krále
už torsem.V čase,kdy lidé zahlazovali lopaty a krumpáči stopy války a ustra-
+
Karla X. a František mu v Praze poskytl na Hradčanech vznosný azyl.Revolu-
šenci se na ně dívaly za záclonami oken,Halas zazpíval do kroku návratem
+
ce byla znovu potlačena,ale každý její krůček osvobozoval evropské národy
k dávným agitkám (např."Teď když máme,co jsme chtěli,do rachoty zvesela..."
+
k lidským právům.
na hudbu V.Dobiáše).Mládež zpívala opravdově.Potomci,jimž se zaplaťpámbuh
 
vyhla válka na vlastním území,je leckdy poválečné nadšení nsrozumitelné.
 
  
V roce 1947 se Halas vyznal svému Kunštátu básnickou prózou "Já se
+
Když v roce 1846 chtěly české stavy vzdát Františkovi hold za jeho
tam vrátím".Má úchvatně básnickou dikci.Ještě stačil sestavit své překla-
+
vládu "semper aeadem",čili,že zůstalo vše postaru,Palacký navrhoval,aby
dy z polské klasiky: A.Miczkiewicze "Drzyna a Konrad Wallenrod" a "Dziady",
+
dala zbudovat na nábřeží Vltavy spíše "Francisceum",čili budovu pro kultu-
skvosty z ruštiny,maďarštiny i jihoslovanštiny.Začátkem 50.let kritizoval
+
ru.Šlechta zbudovaly památník idolu své jistoty.Postavil jej arch.J.Kranner
Halase L.Štoll v referátu o socialistické poesii.Halasova poesie mu nere-
+
v gotické podobě,jež připomíná jeho účast na dostavbě katedrály sv.Víta.
zonovala s retorikou ideologie,proto odmítl Halasovu poetickou něhu s "ma-
+
Na Smetanově nábřeží stojí gotická věž s kašnou.Sochař Josef Max se svým
gickou mocí poesie". Neublížil Halasově poesii,ale Halasovu zdraví,ale
+
žákem J.Bohmem zpodobili císaře na koni.U paty věže je v kruhu rozestavě-
vzdělané autoritě vlastní.
+
no 16 alegorií českých krajů,mezi nimiž sedí dívka symbolizující Prahu.
 +
Pod baldachýn zvedli 8 alegorických plastik: orby,hornictví,vědy,umění,ob-
 +
chodu,průmyslu,míru a hojnosti.František I. na koni stál uprostřed.
 +
 
 +
 
 +
Pro český národ je císař František I.symbolem habsburkého útisku a
 +
u zrození ČSR byl František I.na koni uložen jako dílo skvělých mistrů
 +
do lapidaria.Český národ mu neměl zač děkovat.
 +
 
 +
 
 +
[[Category:Pražský pantheon]]

Verze z 11. 2. 2017, 23:09

12.2.1768 Florencie

2.3.1835 Vídeň

Kapucínská krypta Habsburků" ve Vídni


Pomník,arch.J.O.Kranner,soch.J.Max,J.K.Bohm 1844-6

Smetanovo nábřeží


Rakouský císař,který vládl 43 roků.Jeho kancléřem se stal K.W.Nepomuk Lothar Metternich a presidentem policie Josef Maria Sedlnitzký.Udržel tuhý policejní režim,jimž se prodíraly revoluční změny doby i výhonky českého národního obrození.


"Nyní panují nové idee,které nemohu schvalovat a nikdy jich neschválím... já nepotřebuju učenců,nýbrž dobrých občanů...Kdo mně slouží,musí učinit,co nařizuji.Kdo to neumí nebo přichází mně s novými ideami,ten může jít,nebo já jej odstraním." František I. k profesorům lycea v Lublani


Císař Leopold II. svému bratru Josefu II. vytykal,že je zbrklý,uspě- chaný,male a ten mu vracel úšklibkem o úzkostlivém opatrníkovi.Josef si přál mít nástupce svého typu,který by pokračoval v osvícenské reformě na šest tisíc svých patentů.Bratr měl syna Františka a tak se upnul na je- ho výchovu a připraví jej k vladařské moci.Svěřil jej do výchovy ve Flo- rencii a tam do bázlivého mladíka a nasoukávali vše možné.Ale chlapec byl uzavřený,zamlklý a strýc nerozpoznal,že skrývá bázlivost.Strýc jej dvakrát vzal ke gen.Laudonovi do bitvy s Turky,jenže to byla první a poslední Fran- tiškova bitva,kterou viděl.

Josef náhle zemřel,nastoupil bratr Leopold II.,který skonal po dvou letéch a v roce 1792 císařskou moc převzal císař František II. Ten měl je- dinou představu vlády,pramenící v habsburské tradici: "semper eadem",čili zachovat vše postaru.Otec si byl jeho nezpůsobilosti k vládě vědom,a po- věřil jej vedením státní administrativy.František usedl do velké pracovny s dlouhým stolem,pečlivě srovnával spisy a proseděl mezi folianty císařské- ho paláce dlouhé hodiny.Podle rady administrátorů srovnával spisy do hromá- dek na bezproblémové,ty podepsal a nepříjemné,ty odkládal.Ale četl poctivě všechno,hlavně s velkým zájmem dopisy lidí,jež tajně chodily přes síto cen- zury.

Na jeho habsburském vysunutém spodním ustrnul spokojený,dobrácký vý- raz.V roce 1846 mu spokojená šlechta odhala gotický pomník s jeho postavou na komi,ktreou v bouřlivém roce vzniku ČSR 1918 Češi uložili do lapidaria Národního muzea.Když se po roce 1989 vrátil šlechtě majetek,ozval se stráž- ce lapidaria s návrhem,aby byl František na piedestál vrácen,jelikož nikomu nikdy neublížil.

František především reorganizoval policejní aparát,protože stále je- ště po Evropě planuly jazyky francouzské revoluce.Dbal o to,aby se bez okol- ků stíhaly revoluční náznaky.Zdokonalil dvorský policejní aparát,zpřísnil cenzuru dopisů,novin,knih a protkal říši cenzurnímu institucemi.Hned v ro- ce 1793 zakázal tajné spolky,včetně čtenářských místnosti a spolčování vů- bec zakázal.

Především nechal sledovat francouzské emigranty v Rakousku a ro- ku 1794 nechal pozatykat stovky členů vídeňských a uherských diskusních spolků vůbec a 20 údajných "jakobínů" nechal popravit.Císař Svaté říše římské národa německého František II. nechal v roce 1796 zkomponovat stát- ní hymnu a geniální skladatel Josef Haydn napsal známou hymnu :"Zachovej nám,Hospodine,císaře a naši zem".Melodii převzalo Německo a zpívalo svou hymnu "Deutschland,Deutschland uber alles".Hospodin Františka zachoval u vlády 43 roků,čili do roku 1835.

Evropu postihly krvavé dějiny.Začal ji dobývat Napoleon a svou vojen- skou náruč rozpřáhl na Evropu,Rusko,ba i střední východ.Proměňoval hranice podle svého přání.Napoleon slavil vítězství v "bitvě tří císařů" 2.12.1805 u Slavkova nad rusko-rakouskými vojsky a přinutil poražené podepsat 26.12. 1805 v Bratislavě mír.Rakousko se zmenšilo a František zůstal císařem ve zmenšené říši.To už byla nová,jiná monarchie a proto se v ní František stal císařem Františkem I.Způsob vlády byl stejně policejní a mladý Pala- cký posílal ješět mnohem později osobní korespondenci po známých,protože říšská pošta zůstala ve stejném stavu.Policejní ředitel ve Vídni hr.Sedl- nický se netajil,že každé národní spolčování zavání revolucí.

František prohral všechny války a nedbal rady bratra Karla i věrného generála Radeckého,kteří mu radili reorganizaci armády.Proto šla rakouuská armáda od porážky k púrorážce:byla poražena u Fleurs (1794),u Merenga (1800), u Slavkova (1805) a František musel už roku 1797 uzavřít mír v Campoformiu a uznat Napoleona,1801 podepsat mír v Luneville,kdy Rakousko ztratilo území v Porýni a v Itálii.Svatá římská říše zůstala od 6.8.1806 "velkou" jenom císařským titulem.

František uposlechl dobré rady v jediném: odvolal neúspěšného hr.Sta- diona a předal moc státu do rukou ambiciozního pleticháře J.K.Metternicha. Ten aby zachránil alespoň něco,obstavil říši mírovými dohodami a různými aliancemi.Musel pro smír s Napoleonem obětovat Františkovu dceru Marii Lui- su do harému Napoleonových manželek,ale zprvu přestrašená dívka prý našla v manželovi zalíbení.

Vysílena říše musela roku 1811 vyhlásit státní bankrot.Velký Napole- onův pochod na Rusko v roce 1812 doprovázel se svým vojskem i rakouský generál Karel Schwarzenberg,ale 27.června 1813 už Rakousko podepisovalo "tajné reichenbašské smlouvy",aby se mohlo připojit k protinapoleonské koa- lici.Od září 1814 do června 1815 byl Metternich v čele vídeňského kongre- su,na němž se uspořádávaly evropské poměry po Napoleonově porážce.Franti- šek I. v této ohebné taktice svého ministra hrál druhé housle,ale přijal je docela rád.

císař však naplnil odkaz rodu,rozmnožit habsburský rodokmen po vzo- ru babičky Marie Terezie,jež měla 16 dětí.Zplodil s třemi ženami 13 potom- ků.V roce 1830 zabouřilo revolucí z Francie,která vyhnala ze země krále Karla X. a František mu v Praze poskytl na Hradčanech vznosný azyl.Revolu- ce byla znovu potlačena,ale každý její krůček osvobozoval evropské národy k lidským právům.

Když v roce 1846 chtěly české stavy vzdát Františkovi hold za jeho vládu "semper aeadem",čili,že zůstalo vše postaru,Palacký navrhoval,aby dala zbudovat na nábřeží Vltavy spíše "Francisceum",čili budovu pro kultu- ru.Šlechta zbudovaly památník idolu své jistoty.Postavil jej arch.J.Kranner v gotické podobě,jež připomíná jeho účast na dostavbě katedrály sv.Víta. Na Smetanově nábřeží stojí gotická věž s kašnou.Sochař Josef Max se svým žákem J.Bohmem zpodobili císaře na koni.U paty věže je v kruhu rozestavě- no 16 alegorií českých krajů,mezi nimiž sedí dívka symbolizující Prahu. Pod baldachýn zvedli 8 alegorických plastik: orby,hornictví,vědy,umění,ob- chodu,průmyslu,míru a hojnosti.František I. na koni stál uprostřed.


Pro český národ je císař František I.symbolem habsburkého útisku a u zrození ČSR byl František I.na koni uložen jako dílo skvělých mistrů do lapidaria.Český národ mu neměl zač děkovat.