Josif Vissarionovič Stalin

Z Pražský pantheon
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

vl.jm.Džugašvili

21.12.1879 Gori v tyflisské gubernii 5.3.1953 Moskva Pohřben v Mauzoleu,od roku 1961 u Kremelské zi

Pomník, O.Švec,A.Zábranský,arch.J.a V.Štusovi 1955 Letná v průhledu na Staroměstské náměstí Odstraněn v roce 1956Předseda Rady ministrů a generální tajemník ÚV KSSS Sovětského sva- zu (1924-1953).Začátek jeho politické dráhy byl na Zakavkazsku. Účastník Říjnové ruské revoluce 1917,od roku 1922 generální tajem- ník ÚV KSSS a předseda rady ministrů.Spisy 13.svazků.


"Přeměnit naši zemi ze země agrární v zemi průmyslovou,která by mohla vyrábět vlastními silami potřebné strojní zařízení - v tom je podstata,základ naši generální linie."

                      J.V.Stalin


   V nejhroznější válce světa 1938-1945 zahynulo přes 52 milionů lidí,

z toho 22 milionů občanů SSSR.Praha uvítala sovětské tankisty v obrovské úlevě a primátor Petr Zenkl dne 20.září 1945 za osvobození poděkoval Sta- linovi.Po deseti letech Praha zbudovala na Letné třicetimetrové sousoší se Stalinem v popředí.Francouzští spisovatelé Aragon a Trioletová napsali knížku o velkém pomníku v malé zemi.V roce 1961,čili po XX.sjezdu KSSS, na němž byly poodkryty Stalinovy praktiky,zbyly z pomníku ostře trčící betonové pahýly.Jeho autor,výtečný Myslbekův žák O.Švec,bratr známého le- gionáře,neunesl tíhu neúspěchu a spáchal sebevraždu.

   Dějiny začaly postupně obnažovat Stalinovy vládní praktiky,jež zro-

dila jeho absolutní moc,jež likvidovala nejen odpůrce,ale bezohledně se zbavovala odpůrců.Pod modlářským kultem Stalina se odkryly jeho vládní praktiky,jež obnažily způsob jeho vlády.

   Pocházel z Gruzie z rodiny dělníka,navštěvoval v Gori kněžský semi-

nář a byl z něj vyloučen.Vzdělával se pak sám a stal se jedním z vůdců zakavkavského dělnictva.Dostaly se mu do ruky Leninovy studie,jenže k je- jich porozumění mu scházela širší vzdělanost.Byl mnohokrát vězněn a šest- krát uprchl ze sibiřského vyhnanství.Konspirativní jméno Stalin (stal´

= ocel) zřejmě charakterizuje jeho vůli,nikoli jeho vzdělanost.

   V roce 1912 byl na pražské konferenci Ruské sociální demokracie zvo-

len v nepřítomnosti do vedení nové politické strany,která vznikla z větši- ny (= rusky bolšinstva) účastníků sjezdu,vedených Leninem.Nová strana přijala v únoru 1917 název Všeruská komunistická strana (bolševiků).Čili ve zkratce VKS (b).V půli března 1917 v Rusku převzala moc Prozatímní vlá- da socialistických revolucionářů (zkr.eseři) v čele s A.F.Kerenským (1881- 1970).V tom čase Stalin v Petrohradě řídil čas.Pravda.

   Ruská vojska chtěla domů,vláda socialistů Kerenské (eserů) ve válce

pokračovala.V říjnu 1917 převzala vládu v Rusku Leninova VKS(b),vydala de- kret o míru,o půdě,kterou rozdělilka bezzemcům,musela uzavřít potupný mír s Německem.V Rusku bojovalo l2 carských a zahraničních armád proti bolševikům,kteří zorganizovali svou Rudou armádu,jež postupně vyhnala sou- peře ze země.

   Stalin byl členem vedení strany se stal lidovým komisařem (ministrem)

dělnicko-rolnické inspekce,když předtím strávil čtyři roky v čele části Rudé armády.Vznikl dělnicko-rolnický stát,o němž zajímavě psali Angličan H.G.Wells (Rusko v mlze),Američan J.Reed (Deset dní,jež otřásly světem), I.Olbrach i B.Šmeral (Obrazy z Ruska).

   Už v roce 1922 byl Stalin zvolen generálním tajemníkem strany a

po Leninově smrti (21.1.1924) stanul i v čele státu.Nemocný Lenin upozor- ňoval na Stalinovu tvrdou povahu už při jeho volbě do čela strany.Vytvářel dogmata a viděl v polemice osobní odpůrce,jež pasoval na nepřátele stra- ny různých úchylek,jimiž se dějiny SSSR přímo hemží.Stalinovými odpůrci byli Trocký,Kameněv,Kirov,Zinověv,Bucharin,celá plejáda i Leninových stou- penců a spolupracovníků.

   Změny v ruském hospodářství byl běh na dlouhé generační tratě,jenže

Stalin zužitkoval nadšení lidí a už v prosinci 1928 měl výsledky v rozvo- ji průmyslu za dostačující,neboť země dosáhla 38% předválečné úrovně.Vy- hlásil úkol kolektivizaci zemědělství a přitom se zubavoval ve vedení VKS (b) lidí jiného smýšlení a likvidoval je i s názory.

   Vyhlašoval, že "...na místo trockistů a zinověvců,rozdrcených stra-

nou" se usadila nepřátelská skupina...Bucharin,Rykov,Tomský a celá jejich protistranická skupina pravých kapitulantů.." (ze Stalinova životopisu). Kdo překážel,byl nepřítel,co nešlo dost rychle,šlo rychle hromadným nási- lím.Urychloval proměny země obludnými přesuny lidí z jedné oblasti do dru- hé.Obklopili jej pochlebníci,lidé nevalných charakterů.

   Na nepohodlné protivníky si Stalin vymyslel teorií "třídního nepří-

tele uvnitř strany".Vrcholem masových poprav čestných a vzdělaných i vla- stních náhončích,byly soudní procesy v letech 1937-38,v nichž těsně před válkou s Hitlerem zlikvidoval nejschopnější hlavy Ruska.Jeho teorie masko- vala jeho činy a lidé ve válce umírali s jeho jménem na rtech.

   Stalin mezinárodně taktizoval a uzavřel dohodu s Němci,jenže když

Hitler podle plánu "Barbarosa" SSSR,Stalin podle svědectví generála Žuko- va se zhroutil.Zemi velel Žukov,než se "neomylný vůdce" vzpamatoval.Rusko svou víru potřebovalo jako symbol víry své neporazotelnosti.S jeho jménem na rtech vojáci umírali a u Stalingradu (Volgograd),u Kurska se válka vracela zpátky do Německa.

   Po Stalinově smrti 1953 začaly pukat ledy utajení a napovrch vyplu-

lo mnoho tragického.XX.sjezd KSSS v roce 1961 musel taktně oznámil pozadí Stalinovy moci.Stalin byl tak krutě tvrdý,že dokonce neodpustil ruským za- jatcům,že se nechali zajmout (včetně svého syna).

   Dějiny znovu prokázaly,že i myšlenky,jejichž cílem je zlidštit svět,

se mohou obrátit ve svůj opak,jsou-li v rukou geniálních zločinců.Dodneška archivy vypovídají mnoho z novodobých dějin velkého Ruska.Dějiny Gulagů na Sibiři prozradily,že tam,kde je krutý generál,jsou krutí i jeho nohsle- di.

   Rusko se stalo studnicí pro péra vědců,novinářů,filmařů,umělců i

vědců.Stalo se prubířským kamenem jejich umění objektivivity,čili pravdy, protože pravda se nevejde do krabičky představ,ale je ukryta jako vzácný kov ve skálách dějin země.