Karel Thám

Z Pražský pantheon
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Karel Ignác (Hynek) Thám

4.11.1763 Praha 7.2.1816 Praha Pohřben na Olšanech

PD (spolu s bratrem), 1916 Vodičkova 791/43---------------------------------

Český filolog v začátcích národního obrození.Přeložil pro české divadlo "Bouda" (1786-89) na Koňském trhu (Václavské náměstí) Shakespearova Mackbetha,Schillerovy Loupežníky a Gotterovu Me- deu.Od roku 1802 profesor na universitě.


 "Rděte se hanbou potomkové...daleko,daleko od šlepějí slavných před-

ků uchýleni!...Vás vinním,ó kletí zemané a šlechtici...Skřemeněli jste se,bídníci,vlast svou potupivše a zem jí udeřivše."

           K.H.Thám:Obrana jazyka českého..."   S takovou vášní bránil dvacetiletý Karel,Mistr svobodných umění,čes-

ký jazyk "proti zlobivým jeho utrhačům,též mnohým vlastencům v cvičení v něm liknavým a nedbalým".Rodina Thámů bydlela nedaleko Klementina,čili uprostřed Starého města,v němž pulzoval dobový kulturní ruch a starší Ka- rel s mladším Václavem tak od dětství vstřebávali vše nové,co sebou čas přinesl.Byla to doba osvícenská,jejiž vědecké poznatky prosvěcovaly tmář- ství jezuitů,jimž v roce 1773 (řád Tovaryšstva Ježišova) odzvonila racio- nalita doby a řád byl zrušen.Ve stejném roce se už V Praze sdružili lidé vědy,v jejichž čele byl skvělý přírodověděc I.Born.Nastal zápas vědy s ka- tolickým dogmatismem.

   Oba bratři načichli vědou a všechno,co ji překáželo,jim bylo tmář-

stvím.Pod tmářstvím jezuitů zahynulo hodně moudrých hlav,tisíce moudrých knih bylo zničeno podle "Klíče",jezuity Koniáše.A pak vydal osvícený císař Josef II. v roce 1781 "tolerenční patent",který uznal i jiná náboženství kromě českých bratří.Do Klementinské knihovny se začaly odevšad hrnout hromady knih ze zrušených klášterů,archivů a hlavně tzv.prohibitní (zaká- zané) fondy knih,jež lidem pobrali jezuité.V tom tmářském řadění jezuitů zmizely v ohni tisíce titulů českého písemnictví.

   Skvělý vědec K.R.Ungar byl pověřen,aby knihy utřídil a katalogizačně

zpracoval.Přivzal si k práci mladičkého Mistra Karla Tháma,který vydal v roce 1783 vášnivou "Obranu jazyka českého..." a dedikoval ji právě Unga- rovi pro jeho "vroucí lásku k přemilé vlasti".Podobných obran jazyka čes- kého vyšlo několik už předtím,ale žádná z nich nebyla tak ostře formulova- ná jako Karlova.Doba ještě "tolerančně" nedozrála.Historik Pelcl vydal před několika roky tajný rukopis Balbínovy "Obrany" a cenzura jej zkonfi- skovala i sto roků po jejim napsání.

   Thám ve své obhajobě českého jazyka probral údobí slávy češtiny

a upozornil,že ještě roku 1780 katolíci lidem brali "kacířské" knihy a pá- líli je.

   V roce 1783,kdy Thám vydal svou "Obranu.." ,hr.Nostic za velké slá-

vy otevřel na Starém městě divadlo (dnes Stavovské).Oba bratři byli samo- zřejmě při tom.Ředitel divadla Fr.Bulla uvedl několik německých her a srd- natě bojoval za uvedení rovněž českého představení.Historik F.M. Pelcl vzpomínal,jaká to byla sláva,když na novém divadle se poprve ozvala češti- na.Lidé se do divadla ani nevešli.

   Samozřejmě že byli přitom i bratři Thámové.Hrál se kus německého au-

tora "Odběhlec z lásky synovské",a bratři korigovali její nevalný český překlad,který pak Karel vydal.

   V tom čase se životní cesty obou bratří profesně rozešly.Oba se dá-

le účastnili zrodu českého divadelnictví,ale Karel na rozdíl od Václava se dal na vědeckou dráhu filologa.Dne 8.července 1786 byl pro Čechy slavný den.Uprostřed Koňského trhu (Václavského náměstí) se zvedla z obrovské činorodostí vlastenců dřevěná "Bouda" prvního českého divadla.Karel pro vlasteneckou "Boudu" přeložil do skvělé češtiny dvě hry - Shakespearova Mackbetha a Schillerovy Loupežníky a třetím jeho překladem byla Gotteova Medea.Svázal své překlady do knížečky a opatřil ji nadšenou předmluvou k "vlastencům mým milým".

   Karel překládal i veršované hry do prózy.Jeho čeština měla vybrou-

šený styl,v němž byla ztělesněna všechna jeho úcta k mateřštině,jež byla na půldruhého staletí vyhnána z úřadů,škol a zakonzervována v dialektech nevolnických vsí,nazájem izolovaných.Tím vlastně vývoj českého jazyka ustrnul a scházely tudiž české pojmy pro vědu,umění i úřední problémy.

   Karel Thám učil dlouho na akademickém gymnasiu,které předtím absol-

voval.Houževnatě pracoval na tvorbě české slovní zásoby.Hledal ve vele- slavínských edicích a v košaté mluvě lidových vrstev vhodná slova.Když v roce 1802 začal učit na universitě,kde za F.M.Pelcla usedl na českou stolici mladičký Jan Nejedlý ze Žebráku,měl už Karel za sebou řadu slov- níkářských studií.Vydal např."Deutsch-bohmische national lexikon","Neuer- stes bohemischen-deutscher Nationallexikon" nebo "Kurzgefesste bohmische Sprachlehre".

   Nevyhnul se ostré polemice s J.Dobrovským,který prosazoval pro le-

xikografii vědecké zásady,podle nichž vytvářel i svůj slovník.

   Po Thámovi zůstalo ještě mnoho dalších studií a článků,jež se ro-

dily v polemikách,protože razily české vědě cestu.Spolupracoval s Fr.Tom- sou,hr.Kinským,Moravanem Haenkem,Rulíkem,Puchmayerem atd. Vědecké řečiště tomuto lexikografickému úsilí vymezoval Jos.Dobrovský,který inspiroval a razil cestu vlastenecko-romantické generaci Jungmanna vůbec.Thamova ge-

nerace psala vědecká díla v němčině,aby přinesla důkaz o existenční schop- nosti češtiny pro lidi vědy.Tato vlastenecká generace přinela důkaz,že národ lze potlačit,ale nelze jej zničit.