Karl von Terzaghi

Z Pražský pantheon
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

2.10.1883 Praha 25.10.1963 Winchester,stát Massachuttsetts v USA Pohřben ve Winchestru

PD,1970 Thunovská 184/20Rakouský technik,zakladatel mechaniky zemin,profesor hardvarské univesity v USA.Jeho základním dílem je kniha "Bodenmechanik".
   Z podnětu největšího českého odborníka v oboru sypkých a soudržných

zemin prof.Aloise Myslivce byl 22.října 1969 v Thunovské ulici na Malé Straně odhalen památník zakladateli oboru.Pražské rodiště byla hrou náhod zrovna jako u vynálezce litografie Senefeldra.Senefeldrův otec měl krátké divadelní angažma v kotcích na Starém městě,Terzaghiho batalion byl v Pra- ze v roce 1883 ve dnech druhého otevření Národního divadla.Obě batolata měla jedno společné:otcovy profese následovala jen krátce.

   Syn důstojníka Terzaghiho prožil dětství i mládí v rakouském Grazu,

kde od rána do večera slyšel klapot vojenských pochodů a počítalo se s tím, že rovněž navleče vojenský mundur.Jenže každodenní marše důstojnických adeptů střední vojenské školy a parádní uniformy mu zlhostejněly.Co jej však upoutalo byly vojenské stroje.

   Brzo dal rodičům najevo,že v Gracu je také strojní fakulta a tam by

rád chodil.Byl přímo dychtivý touhou i poznáváním geologie a tak se oba obory staly předmětem jeho studia,jež se mu stalo vášní.Po absolutoriu fakult už měl program: našel si místo u fy Pittel.Oba obory jeho zájmu se ve firmě spojovaly.

   Neseděl za stolem a nepapíroval,cestoval po Rakousko-Uhersku,a jed-

nou jej úřední povinnost přivedla do vodního bludiště krasového území Chorvatska.S obrovským nadšeně pozoroval proudící sílu vod a a napadlo jej, že ta obrovská hladina neuvěřitelné krásy by mohla vydat obrovskou sílu. Což spoutat obrovskou sílu této krásy tak,aby lidem sloužila.

   Tehdy se poprvé začala rodit fantastická myšlenka,gigantický pro-

gram,ba už si lecos črtal,programoval,jenže...Mocnáři zemí zarachotili zbraněni,ze Sarajeva zazněl výstřel a padl následník trůnu,který zaplatil

životem hříchy monarchie na Jihoslovanech životem.Císař vydal výzvu "Mým národům" a vojska vyjelo a vykročila do masakru válečných zákopů.

   Terzaghi prokázal ještě před válkou,že jeho vědomosti přesahují je-

ho titul,což firma,která jej zaměstnávala,postřehla.Poslala ho do Petro- hradu,kde při stavbě velké budovy narazili v základech na tekoucí písek, který ohrožoval nejen stavbu,ale hlavně termín jejího dokončení.Terzaghi se nabídl vedení stavby,že vypracuje projekt,v němž zpevní podnoží a pí- sek tak,aby se "zklidnil".

   Znedlouho předložil projekt a ten se proměnil v dílo,které zaručova-

lo stabilitu stavby.Firma mu poděkovala a odborníci poočku záviděli.Ruso- vé si Terghaziho vyžádali o na jim vyprojektoval železobetonové konstrukce.

  Když se v roce 1912 vrátil domů,utřídil si řadu svých vynálezů a

opatřil je náčrty,číselnými údaji a komentáři.Tuto práci,jež vydaly na sil- ný svazek,předložil v Grazu na stojní fakultě a získal doktorát.Po důstoj- ném ceremoniélu se doktor Trghazi rozloučil a zamířil přes moře k široké- mu ústí veletoku Mississipi v USA.Geologicky si zmapoval celou oblast a s bohatým materiálem se vrátil do Vídně.Jenže než si srovnal své americké "bohatství",válka jej vtáhla na frontu.

   Terzaghi se dostal ke zbraním a on je zdokonaloval,aby se staly mo-

bilnějšími.I on se účastnil bojů.Zvedl se k nebi v letadle,na jehož vzni- ku měl podíl.Naštěstí válku přežil a dostal se na cařihradskou univerzitu, kde měl konečně čas a možnost,aby své poznatky a poznámky srovnal do vě- decké podoby.Tak dal základy úplně novému oboru,Zřídil na cařihradské uni- versitě laboratoř,která se zabývala mechanikou zemin.Napsal i základní učebnici svého oboru a nazval ji "Bodenmechanik" (mechanika zemin).Vy- dal svou knihu v roce 1923 a stal se zvůrcem významného oboru.

   Terzaghi poskytl vědecké poučení právě v době,kdy ve světě vznikaly

velké stavby přehrad.Jeho vědecké závěry pomohly v zabezpečování sesuvu půdy,stavbám vysokých silničních násypů atd.Ve světě pak asistoval u všech staveb,kde se jednalo o aplikaci jeho objevu a tak se stal mnoha zemím nepostradatelným konzultantem.

   Po čase jej pozvali na universitu do Bostonu v USA nejenom proto,

aby jim přednášel o svém oboru.Požádali jej,aby založil katedru svého oboru.Jenže toulkami světem se v něm rozezněla tou k návratu do rodné ze- mě.Terzaghi se v roce 1930 vrátil do Vídně,stal se profesorem na vídeňské technice,jenže mu znovu do života vstoupila válka a vyhnala ho z 11.na 12.březen 1938 z domova.Hitler provedl rakouský "anšlus",čili obsazení Ra- kouska.Terzaghi odjel zprvu do Francie a po její okupaci za oceán.Usadil se na celý další život v Bostonu na Harwardské universitě.